Có phải đóng trước tiền không bạn. Có thì ghi thêm vào cho AE rễ hiểu.